Anunț de intenție privind identificarea de parteneri în vederea aplicării în cadrul acțiunii 1.2.3 a Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Centrul de Cercetări și Expertizări Eco-Metalurgice din Universitatea POLITEHNICA București va aplica prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Prioritatea de Investiții PI 1.b., Acțiunea 1.2.3., Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe cu proiectul “Transfer de cunoștințe în domeniul producerii materialelor avansate utilizate în industria energetică și în procesele moderne de depoluare” – T-PROMAT

 

Proiectul T-PROMAT se adresează domeniului de specializare inteligentă Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate, sub-domeniile:

 • “Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport”
 • “Material polimerice, nanomateriale, nanotehnologii”
 • “Tehnologii de depoluare și valorificare a deșeurilor”.
 • “Materiale pentru energie”

 

Domeniile de expertiză propuse pentru transferul de cunoștințe:

 • Tehnologii de obținere a materialelor avansate nanostructurate;
 • Caracterizarea materialelor avansate prin tehnici de microscopie optică și electronică cu baleiaj și difracție de raze X;
 • Materiale sustenabile pentru energie neconvențională;
 • Tehnologii de elaborare a unor smart structuri cu aplicații în industrie;
 • Diagnoză stare metal prin control distructiv și nedistructiv;
 • Tehnologii de valorificare a deșeurilor cu potențial aplicativ în agricultură și industrie;
 • Tehnologii de depoluare prin utilizarea unor materiale neconveționale cu proprietăți puternic adsorbante;

Domeniile de expertiză menționate mai sus nu sunt limitative, potențialii parteneri putând propune și alte tematici asimilate domeniilor de specializare inteligentă, ce decurg din necesitățile identificate în activitatea curentă a întreprinderii.

 

Prin acest proiect se oferă întreprinderilor :

 • acces la infrastructură ultramodernă de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calității și certificare   pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunătățite;
 • transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea intreprinderii privind domeniile de expertiză prezentate anterior;
 • cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu întreprindrea în vederea realizării de produse/ procese/ tehnologii noi sau îmbunătățite;
 • instruire de înaltă calificare în domeniile menționate anteriorș
 • cercetări de piață;
 • accesul la baza de date a UPB –CCEEM;
 • acces la reviste, publicații și articole științifice în domeniul proiectului.

 

Intreprinderile interesate își pot manifesta intenția de colaboare pe domeniile prezentate anterior prin completarea directă a formularului de expresie de interes aflat pe site-ul UPB –CCEEM până la data de 24 iulie 2015.

Exprimarea intenției de a participa în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm pentru niciuna dintre părți. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, pe baza acordului de voință al ambelor părți prin încheierea unui contract subsidiar.

 

Pentru informații suplimentare puteți contacta direct Centrul de Cercetări și Expertizări Eco-Metalurgice din Universitatea POLITEHNICA București.

 

Date de contact:

Splaiul Independenţei 313, corp J, sala JF 002, sector 6, cod 060042, Bucuresţi, România

Site-ul UPB – CCEEM:  www.ecomet.pub.ro

E-mail: ecomet@ecomet.pub.ro

Tel: (004) 021.402.95.92; Tel/fax: (004)021.316.95.64

 

 

Persoana de contact: Prof.dr.ing. Cristian Predescu

E-mail: predescu@ecomet.pub.ro

Tel: 0213169564