Proiecte

 • Proiecte de cercetare din planul naţional

  1. “Gândeste Verde – primul pas către o lume mai curată”, contract sponsorizare Fundația Nouă ne pasă, contract nr. 559/08.06.2022
  2. “Acetali sustenabili ai glicerolului cu aldehide bioaromatice, cu potentiale proprietati antioxidante” – PD 67/2020
  3. ”Sistem inovativ pentru epurarea apelor uzate industriale utilizand materiale magnetice nanostructurate” – PTE 7 / 2016
  4. Tehnologie spectrală pentru securizarea avansată a documentelor” – Proiect nr. 51BG / 2016
  5. Tehnologie îmbunătățită pentru producerea materialelor de înaltă puritate pentru aplicații special destinate infrastructurii și mijloacelor de transport” – Proiect nr. 87BG / 2016
  6. ”Module automate de potabilizare a apei utilizând procese de oxidare avansată și biofiltrare (Bariere Multiple)”, partener la
   proiectul de INOVARE NR. 12DPST / 2013.
  7. ”Sistem integrat autonom pentru epurarea apelor uzate menajere cu reutilizarea apei și a nămolului”, partener la proiectul de
   INOVARE NR. 13DPST / 2013.
  8. ”Reutilizarea deşeurilor de polipropilenă folosind un nou aditiv”, partener la proiectul PN 2 nr. 67 / 2012.
  9. “Multilayer Systems for cryogenic and high temperature applications”, partener la proiectul PN 2 nr. 182 / 2012.
  10. “Tehnologie de obţinere a straturilor superficiale modificate ale pieselor şi componentelor auto prin prelucrări combinate în fază
   lichidă şi solidă”, partener la proiectul PN 2 nr. 185 / 2012.
  11. “Utilizarea în România a certificatelor albe pentru promovarea eficienţei energetice”, contract din Planul Sectorial în domeniul
   Cercetării – Dezvoltării în Industrie – 2011”, contract nr. 2 / P1 / 04.10.2011.
  12. “Prevenirea și combaterea poluării aerului de către instalațiile mari de ardere a combustibilului solid prin metode de creștere a
   siguranței în funcționare, de îmbunătățire a mentenenanței și a performanțelor de desprăfuire, studiu de caz pentru o instalație de desprăfuire electrostatică cu durată de viață marită“, partener la proiectul PN 2 nr. 32-156 / 2008.
  13. ”Cercetări privind realizarea unei noi clase de aliaje (Al-Cu-Mn) și realizarea unui standard de oboseală termomecanică destinat
   aliajelor cu memoria formei”, partener la proiectul PN 2 nr. 72-161 / 2008.
  14. “Straturi compozite avansate utilizate în termotehnică, obţinute prin pulverizare termică în arc electric activat”, partener la
   proiectul PN 2 nr. 72-227 / 2008.
  15. “Program privind stabilirea şi soluţionarea aspectelor sociale în relaţie cu expunerea ocupaţională, la plumb şi SO2 din
   industria acumulatorilor auto”, partener la proiectul PN 2 nr. 92-092 / 2008.
  16. “Cercetări de utilizare energetică a gazului rezultat din biomasă/cărbune prin co-gazeificare alotermă în strat fluidizat”,
   partener la proiectul PN 2 nr. 22-097/ 2008.
  17. “Consolidarea infrastructurii Laboratorului de Ecometalurgie din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru
   caracterizarea şi expertizarea materialelor şi deşeurilor industriale”, contract de finanţare nr. 16CP / I / 14.09.2007, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (CAPACITĂŢI).
  18. “Oţeluri cu puritate ridicată obţinute prin tehnologia dublu vacuum, destinate industriei aeronautice şi alte domenii speciale”,
   partener la proiectul de INOVARE nr. 48 / 2007.
  19. “Sistem nou de evaluare, control şi monitorizare ale coroziunii şi depunerilor formate pe suprafeţele de schimb de căldură ale
   cazanelor în procesul de co-ardere biomasă cărbune”, partener la proiectul de INOVARE nr. 64 / 2007.
  20. “Tehnologii integrate-ecologice pentru realizarea produselor lungi din aliaje speciale durificabile prin precipitare”, partener la
   proiectul de INOVARE nr. 111 / 2007.
  21. “Diminuarea riscului de mediu prin aplicarea unor metodologii de prelevare şi control pentru poluanţii organici specifici
   siderurgiei, emişi în factorii de mediu: aer, apă, sol”, partener la proiectul PN 2 nr. 31-040/2007.
  22. “Tehnologie de procesare a deșeurilor periculoase din industria aluminiului secundar pentru obținerea de coagulanții utilizați la
   purificarea apelor în scopul prevenirii poluării mediului, conservării resurselor naturale”, partener la proiectul PN 2 nr. 31-004 / 2007.
  23. “Tehnologie inovativă de obținere și prelucrare superficială a straturilor subțiri metalice prin descărcare electrică“, partener la
   proiectul PN 2 nr. 71-049 / 2007.
  24. “Tehnologii neconvenţionale de înaltă precizie pentru creşterea durabilităţii robineţilor cu aplicaţii în industria petrolieră “,
   partener la proiectul PN 2, nr 71-076/2007.
  25. „Tehnologie modernă de obţinere a straturilor fosfatate de înaltă porozitate pentru prelucrarea plastică volumică a pieselor din
   industria de automobile”, partener la proiectul PN 2 nr. 71-086 / 2007.
  26. “Cercetări privind valorificarea nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E.”,
   partener la proiectul de Cercetare de Excelenţă nr. 78 / 2006.
  27. ”Materiale de fricţiune complexe pe bază de fier şi / sau cupru pentru sistemele de frânare ale maşinilor şi echipamentelor
   destinate agriculturii, realizate prin tehnologii integrate”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenţă nr. 125 / 2006.
  28. “Soluţii de procesare şi utilizare a deşeurilor feroase ultrafine din industria oţelului prin dezvoltarea de nano şi microprocese de
   contact, urmărind încadrarea în criteriile de dezvoltare durabilă”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenţă nr. 147 / 2006.
  29. “Sisteme expert pentru comanda sistemelor termice”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenţă nr. 171 / 2006.
  30. “Echipament de metalizare prevăzut cu sistem inteligent Fuzzy Logic pentru comanda şi controlul procesului de pulverizare termică”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenta nr. 173 / 2006.
  31. “Reducerea impactului deşeurilor solide periculoase asupra mediului prin tehnologii de inertizare în conformitate cu Aquis-ul
   de Mediul al Uniunii Europene”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenta nr. 304 / 2006.
  32. “Extinderea Laboratorului de Eco-metalurgie pentru determinarea poluanţilor de natură organică şi a metalelor grele din
   factorii de mediu şi din deşeurile de echipamente electrice şi electronice”, contract nr. 3 / 07.09.2005, UPB-CCEEM – RENAR (Program CeEx, Modulul IV);
  33. “Tehnologii de utilizare şi recirculare intensivă a zgurilor din oţelării, componentă a programului de dezvoltare durabilă a
   siderurgiei în România”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenta, subcontract de finanţare nr. 5798 / 2005.
  34. “Straturi tip barieră termică pentru pistoanele motoarelor cu ardere internă”, partener la proiectul de Cercetare de Excelenta
   nr. 7 / 2005.
 • Proiecte de cercetare cu agenţi economici

  CONTRACTE OBTINUTE PRIN LICITATIE DE ECOMET BUCURESTI IN PERIOADA 2007 – 2014

  1. Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind “Construirea și fundamentarea valorilor parametrilor relevanți Sectorului Procese Industriale și Utilizarea Produselor al Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), valori care să permită implementarea metodelor de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră, asociate nivelelor superioare de abordare pentru categoriile Producția de Var, Producția de Sticlă și Producția de Acid Azotic conform metodologiei IPCC 2006” – Producție Var și Producție Sticlă, – contract nr. 23/S862/2014
  2. Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind ”Elaborarea raportului asupra politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor de GES și a raportului privind proiecțiile emisiilor de GES în acord cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și Consiliului nr. 525/2013” – contract nr. 24/S863/2014
  3. Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind furnizarea de asistență pentru stabilirea aranjamentelor instituționale, procedurale legale asociate Sistemului Național pentru raportarea politicilor și măsurilor și pentru raportarea proiecțiilor emisiilor din surse și a reținerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră, emisii și rețineri prin sechestrare de natură antropică, în acord cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și Consiliului nr. 525/2013 – contract nr. 25/S871/2014
  4. Construirea și fundamentarea valorilor parametrilor relevanți Sectorului Procese Industriale și Utilizarea Produselor al Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), valori care să permită implementarea metodelor de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră, asociate nivelelor superioare de abordare pentru categoria producția de fontă și oțel conform metodologiei IPCC 2006 – Contract nr. 23/S862/2014
  5. “Expertizare stare metal și Raport Tehnic final privind evaluarea duratei de funcționare remanente în vederea autorizării funcționării de către ISCIR a circuitelor de conducte de abur viu și apa de alimentare aferente agregatelor din Centralele Termoelectrice Grozăvesți, București Sud și Progresu ale SC Electrocentrale București SA” – contract nr. 28/2014
  6. Expertiză privind esantioane prelevate din tijele de sustinere a doua statuete din marmura in vederea stabilirii perioadei de
   realizare a acestora – contract nr. 321/2014
  7. Studiu privind evaluarea calitatii aerului prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi in aer si identificarea zonelor si aglomerarilor in care este necesara monitorizarea continua a calitatii aerului si unde este necesara elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului – contract nr. 20/S759/2013
  8. Studiu privind elaborarea la nivel national pe sectoare a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxid de azot, compusi organici volatili, amoniac si pulberi considerand 2010, 2015, 2020, 2030 ca ani tinta pentru sectorul procese industriale – contract nr. 18/S714/2013
  9. ’’Programe, examinari, verificari, investigatii distructive, documentatii tehnice ISCIR (as-built) si raport tehnic final privind evaluarea duratei de functionare remanente in vederea autorizarii functionarii de catre ISCIR a circuitelor sub presiune de abur viu aferente agregatelor energetice din CET Progresu – SC ELECTROCENTRALE Bucuresti SA’’ – Contract nr. 16/2013
  10. “Elaborarea elementelor parte a raportului privind progresul prognozat, raport subarticolul 3.2 al deciziei 280/2004/EC pentru sectorul procese industriale” – Contract nr. 17/2013
  11. “Studiu privind elaborarea la nivel national pe sectoare a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxid de azot, compusi organici volatili, amoniac si pulberi considerand 2010, 2015, 2020, 2030 ca ani tinta pentru sectorul procese indutriale” -Contract nr.18/ 2013
  12. “Prestari servicii de analize fizico chimice pe mostre prezentate de beneficiar” – Contract nr. 19/2013
  13. “Studiu privind evaluarea calitatii aerului prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi in aer si identificarea zonelor si aglomerarilor in care este necesara monitorizarea continua a calitatii aerului si unde este necesara elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului” – Contract nr. 20/2013
  14. “Expertizare stare tehnica / stare metal a recipientelor scadente ISCIR din cadrul CTE Grozavesti in vederea evaluarii duratei de functionare remanente si autorizarii functionarii de catre ISCIR’’ – Contract nr. 21/2013, SE București
  15. “Expertizare stare metal si Raport Tehnic final privind evaluarea duratei de functionare remanente im vederea autorizarii functionarii de catre ISCIR a circuitelor de conducte de abur viu si apa de alimentare aferente agregatelor din centralele termoelectrice ale S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.” – Contract nr. 22/2013
  16. “Expertiza privind calitatea materialului paletelor aparatului director de la HA1 Frunzaru in vederea stabilirii cauzelor care au condus la aparitia unei coroziuni premature accentuate a acestora” – Contract nr. 175/2013, SC Hidroelectrica SA
  17. ’’Servicii de inspectie si Raport Tehnic Final privind evaluarea duratei de functionare remanente in vederea autorizarii functionarii de catre ISCIR a circuitelor sub presiune de apa de alimentare aferente agregatelor energetice din C.E.T. Grozavesti din cadrul SC ELECTROCENTRALE Bucuresti SA’’ – Contract nr. 14/2012
  18. ’’Expertiza stare tehnica (stare metal) a recipientelor ( Rezervoare de hidrogen) scadente ISCIR din cadrul CET Sud – SC ELECTROCENTRALE Bucuresti SA in vederea evaluarii duratei de functionare remanente si autorizarii functionarii de catre ISCIR” – Contract nr. 15/2012
  19. “Analize chimice pe probe prelevate din materialele metalice (otel, fonta, aluminiu si aliaje de aluminiu, cupru si aliaje de
   cupru) prin metoda spectrala”- Acord cadru nr. 3505/20.03.2012
  20. “Expertiza pana rupta a arborelui pompei de ulei a motorului vaporului in vederea stabilirii cauzei avariei” – Contract nr. 2120958/11.06.2012, S.C. Kalimbassieris Maritime SRL
  21. “Expertizare si evaluare stare tehnica (stare metal) la cazanul nr. 6 tip TLMACE de 525 t/h din CET SUD – S.E. BUCURESTI – Contract nr. 6/09.05.2011
  22. “Examinari verificari si investigatii complementare in vederea evaluarii duratei remanante de viata si prelungirii duratei
   de functionare a recipientelor orizontale de stocare GPL aferente S.C. ROM BAU S.R.L” – Contract nr. 8/10.05.2011
  23. “Expertiza stare tehnica (stare metal) a recipientelor scadente ISCIR din cadrul centralelor apartinand SE Bucuresti in
   vederea autorizarii functionarii de catre ISCIR” – Contract nr. 9/24.05.2011
  24. “Expertizare si evaluare stare tehnica (stare metal) la cazanul nr. 5 tip TLMACE de 525 t/h din CET SUD – S.E.
   BUCURESTI (expertizare, documentatie pentru cartea cazanului, raport final si proiecte reparatii) in vederea prelungirii duratei de viata si autorizarii ISCIR” – Contract nr. 10/28.07.2011
  25. “Expertizare (program, examinari, raport final) si evaluare stare tehnica – stare metal la cazanul nr. 2 tip CR 12 de 50 t/h
   din CET TITAN – S.E. Bucuresti in vederea autorizarii ISCIR” – Contract nr. 11/23.04.2011
  26. “Expertiza stare tehnica (stare metal) a recipientelor scadente ISCIR din cadrul CET Bucuresti Vest in vederea autorizarii
   functionarii de catre ISCIR” – Contract nr. 12/08.11.2011
  27. Analiza starii materialului metalic a unor elemente aferente schimbatoarelor de caldura 130 S1A si 130 S1B din dotareaS.C.
   ROMPETROL RAFINARE Midia, prin metoda replicilor metalografice si masuratori de duritate” – Midia 2011
  28. “Incercari si probe de laborator teava 60×5 16Mo3” – Comanda nr. 4945/12.12.2011, ICPET GA
  29. “Analize, masuratori, examinari, investigatii si incercari distructive (de laborator) pe unele probe prelevate din materialul
   metalic al corpurilor de incalzire(calorifere) aferente Institutului Oncologic Bucuresti”, Institutul Oncologic Bucuresti
  30. “Documentatie tehnica ISCIR – Raport final(studio de risc) de inspectie, expertixare si proiecte tehnice de reparatii privind
   starea tehnica si evaluarea duratei de functionare remanente in vederea functionarii in conditii de siguranta a cazanului nr. 2 din CET Vest – SE Bucuresti” – Contract nr. 5/30.06.2010
  31. “Expertizare privind stare tehnica (stare metal) a unor suprafete de schimb de caldura a unor recipiente scadente ISCIR
   apartinand agregatelor din cadrul S.E. Bucuresti” – Contract nr. 21/12.08.2009
  32. “Proiect de inspectie,expertizare si evaluare stare tehnica (stare metal) la cazanele TIP TLMACE de 525 t/h din cadrul S.E.
   Bucuresti” – Contract nr. 22/14.08.2009
  33. “Analiza si incercari mecano – metalurgice pe trei esantioane prelevate din tevile de alama de la CET Bucuresti sud” –
   Contract nr. 24/23.11.2009
  34. “Evaluarea starii metalurgice a 2 (doua) reactoare de hidrogenare distilat de vid din dotarea ROMPETROL
   RAFINARIEMIDIA” – Contract MIDIA 26.10.2009
  35. “Examinari, verificari si investigatii in vederea starii tehnice (stare metal) si a duratei de functionare remanente a
   conductelor de apa de alimentare la Blocul nr.3 din CET Bucuresti Sud”. – Contract nr. 10/23.06.2008
  36. “ Examinari, verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice (stare metal) prin incercari distructive si
   nedistructive pentru determinarea duratei de functionare remanenta a conductelor sub presiune de abur viu si apa de alimentare aferente grupurilor energetice din S.E. bucuresti” – Contract nr. 12/11.07.2008
  37. “Expertiza stare tehnica (stare metal) a recipientelor centralelor apartinand S.E. Bucuresti scadente ISCIR in vederea
   reautorizarii” – Contract nr. 15/02.08.2007
  38. “Examinari,verificari si investigatii in vederea evaluarii starii tehnice (stare metal) si duratei de functionare remanente a
   conductelor de apa de alimentare din CET Bucuresti Sud. Examinari,verificari,investigatii,incercari si analize mecano – metalurgice pe stuturi prelevate din conductele existente in magazia CET Bucuresti Sud” – Contract nr. 20/08.08.2007
 • Proiecte internaţionale

  1. COST (European Cooperation in Science and Technology) CA18125 – Advanced Engineering and Research of AeroGels for Environment and Life Sciences( AeroGels)
  2. COST (European Cooperation in Science and Technology) CA17139 – European Topology Interdisciplinary Action
  3. COST (European Cooperation in Science and Technology): CA17136 – Indoor Air Pollution Network (INDAIRPOLLNET)
  4. COST (European Cooperation in Science and Technology): CA17120 – CHEMOBRIONICS (CBrio)
  5. Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires – Nr. contract de finanțare: 49/05.09.2016;  ID: P_37_649;  MySMIS: 104141
  6. Dezvoltare Laborator de caracterizare și expertizare mecano-metalurgică a materialelor metalice – METEXPERT”, proiect POSCCE ID 1799 /2015
  7. „Tehnici inovative de epurare avansată a apelor uzate”, proiect Modulul III – Cooperări Bilaterale România – Franța, nr. 775/30.06.2014;
  8. „Creșterea competențelor întreprinderilor și angajaților în perspectiva dezvoltării durabile” – Proiect POSDRU nr. 59322 /2014
  9. „Cercetări Privind Ecosisteme Contaminate Cu Metale Toxice, Generate De Industria Metalurgică Din România”, Proiect Bilateral România – Austria, contract nr. 555/2012, TU Wien
  10. „Crearea unui Centru regional de Servicii pentru promovarea ocupării în cadrul IMM-urilor locale a Tinerilor absolvenți din regiunea de dezvoltare București – Ilfolv și pentru dezvoltarea liberei” – Proiect PHARE nr. RO.0007.02.01.02.2311/ 2003
  11. „Development of a Front-Line advice counselling scheme for SME’s employees” – Proiect Leonardo daVinci nr. RO/03/B/F/PP-175017 / 2003
  12. “European SME Pro-Active Manager” – Proiect Pilot Leonardo da Vinci, nr. RO/02/B/F/PP-141030/P10, 2003
  13. “Training for improvement of managerial skills of university teachers” – Proiect Leonardo da Vinci, Nr. RO/2001/PL 87069/Ex /2001